Gaelbhratach.

gaelbhratach

 

Gaelbhratach.

Scoil Carmel is delighted to be taking part in the Gaelbhratach scheme. It is a two year scheme at the end of which the school will receive a Gaelbhratach- a flag for speaking Irish!

The scheme is run by Gael Linn, Foras na Gaeilge and Colaiste Phadraig.

The aim of the scheme is to get everyone speaking more Irish-pupils, teachers and parents.

Parents, why not try the website  www.irishforparents.ie  for help in improving your Irish?

The staff has completed two very worthwhile workshops which will help improve the use of Gaeilge Neamhfhoirmiuil in the school.

Click on the link below to find out more about the scheme.

http://gaelbhratach.ie/bunscoileanna/en/description-of-the-scheme/

The targets we have decided to achieve in year 1 are as follows.

Spriocanna.

 1. Rannta, Amhráin, Cluichí Bos is Lámh, Cluichí Fáinneacha, Rannta Scipeála i rang naíonán bheaga, naíonán mhóra, rang a haon agus rang a dó.D’fhéadfaí é seo a nascadh leis an Tionól, Cluichí Clóis nó Scéim na gComrádaithe (féach sprioc 13) nuair a bheadh ardrang ag cabhrú le rang níos óige.
 2. Amhrán na bhFiann – Curfá mar thús suas go Rang 2.
 3. Bainistíocht Ranga i gcoitinne trí Ghaeilge, ag seachaint ordaithe oiread agus is féidir. Beidh gnásanna éagsúla i gceist anseo, glaoch an rolla; dáileadh agus bailiú ábhar srl; tús agus deireadh ranganna éagsúla…
 4. Seisiúin Scéalaíochta rialta (uair sa mhí ar a laghad) ag baint úsáid as CD, an scéal ullmhaithe roimhré, scéal ar líne. D’fhéadfadh an múinteoir ranga nó múinteoir rang eile, nó tuismitheoir le Gaeilge nó páiste/ ó ardrang nó ó Ghaelscoil an scéal a chur i láthair. D’fhéadfaí é seo a nascadh le Scéim na gComrádaithe. N.B. Bheadh sé tábhachtach: (a) leabhair Ghaeilge a bheith i gceist in am DEAR (Drop Everything And Read) ar a laghad uair sa mhí, (b) leabhair agus CDanna le scéalta Gaeilge a bheith san áireamh do leithéid an MS Readathon, Seachtain na Gaeilge, Lá Domhanda na Leabhar srl.
 5. Cluichí Teanga/ Léitheoireachta Cluichí mar thaca don chaint – Biongó, Nathracha agus Dréimrí srl.in úsáid ar bhonn rialta. Beidh réamhghnás, foirmlí cainte ar leith i gceist anseo agus iarghnás chomh maith.
 6. An Ghaeilge agus Ábhair eile Churaclaim-Corp Oideachais.

  Targets.

  1. Rhymes, Songs, Clapping Games, Skipping and Circle Games in junior infants, senior infants ,first class and second class. This could be linked to School Assembly, Games or Buddy system (see target 13) when a senior class would help the younger children.

  2. Amhrán na bhFiann – Chorus taught up to 2nd class.

  3.Classroom management through the medium of Irish, avoiding use of orders as much as possible. This will involve a variety of rituals – roll call; distributing and collecting materials etc.; class beginnings and endings.

  4. Regular Story telling sessions (at least 1 per month) using a CD, having a story prepared in advance, a story online. The class teacher, a teacher from another class, a parent, a child from a senior class, or a child from a Gaelscoil could read/present the story. This could be linked with the Buddy System. N.B. It is important that: (a) Irish language books are used in DEAR time (Drop Everything And Read) at least once a month (b) Irish language books and stories with CDs be included for events such as the MS Readathon, Coicís na Gaeilge (Irish language fortnight), World Book Day.

  5. Irish Language/ Reading games Games support oral language- Bingo, Snakes and Ladders etc.used on a regular basis. They involve introductory rituals, particular language formulae and closing rituals.

  6.Irish and other curriculum subjects-P.E.

 

Advertisements